Công thức hóa học nào sau đây là của nước Svayde dùng để hòa tan xenlulozơ trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo?

A.

[Cu(NH3)2]OH.

B.

[Zn(NH3)4](OH)2.

C.

[Cu(NH3)4](OH)2.

D.

[Ag(NH3)2]OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

[Cu(NH3)4](OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.