Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) > 0; với x (c;d)
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên từng khoảng xác định khi nq – mp > 0
C. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) 0; với x (c;d)và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm.
D. Hàm số y = f(x) là hàm hằng khi f’(x) = 0; x (c;d)
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích

A ĐÚNG vì theo định lý ta có hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) > 0 x (c;d)

B SAI vì khi ta tính đạo hàm của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn là thì để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định thì y’< 0 –nq – mp < 0 nq + mp > 0

C ĐÚNG vì theo định lý mở rộng: “Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x0) 0; với x0 (c;d) và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm.

D ĐÚNG vì theo hệ quả Lagrange: Hàm số y = f(x) là hàm hằng khi f’(x) = 0 với x (c;d)

Nhận xét Ta cần chú ý cách tính đạo hàm nhanh nhất của hàm nhất biến: Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.