Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Phần Giải tích lớp 12:

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số  

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 1 Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Phần Giải tích môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

x = 1 và y = -1

B.

x = 1 và y = -x + 1

C.

x = 1 và y = -2x

D.

x = 1 và y = -2x + 2

A.

x = 0, x = 1, y = 1 

B.

x = 0, x = -1, y = x - 1

C.

x = 0, y = x - 1

D.

x = 0, x = -1.

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1)

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ; 2)

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)

D.

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-∞ ; 0) và (2 ; +∞).

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = -1

B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là y = x.

C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -1.

D.

Đồ thị hàm số có các tiệm cận là x = -1 và y = x.

A.

Hàm số y = f(x + 1) đồng biến trên khoảng (a ; b)

B.

Hàm số y = -f(x) - 1 nghịch biến trên khoảng (a ; b)

C.

Hàm số y = -f(x) nghịch biến trên khoảng (a ; b)

D.

Hàm số y = f(x) + 1 đồng biến trên khoảng (a ; b).

A.

x = -1, x = -3

B.

x = -1, x = 3

C.

x = 1, x = 3

D.

x = 1, x = -3

A.

Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [-4 ; 4] là 30.

B.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-4 ; 4] là -.

C.

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 

D.

Hàm số đạt hai cực tiểu tại hai điểm x = 1, x = 2.

A.

đồng biến trên đoạn [0 ; 1]

B.

đồng biến trên khoảng (0 ; 1)

C.

nghịch biến trên đoạn [0 ; 1]

D.

nghịch biến trên khoảng (-1 ; 0)

A.

Đồ thị hàm số y có hai tiệm cận đứng.

B.

Đồ thị hàm số y có ba tiệm cận.

C.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận xiên.

D.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ