Hàm số nào sau đây đạt cực tiểu tại x = 0?

A.

y = x3

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số y = x3 có y' = 3x≥ 0, ∀x nên đồng biến trên R. Vậy loại phương án y = x3

Dễ thấy y' đổi dấu từ âm sang dương khi qua x = 0 nên hàm số có cực tiểu tại x = 0. Phương án đúng.
Hàm số  không xác định tại x = 0, nên loại phương án  ;

⇒ Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi qua x = 0 nên hàm số có cực đại tại x = 0 ⇒ Loại phương án .

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.