Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, sau đó cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo thứ tự phân tử khối tăng dần với số mol có tỉ lệ 1 : 10 : 5 thì 3 amin trên có công thức phân tử là:

A.

CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2.

B.

C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2.

C.

C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2.

D.

C4H9NH2, C5H11NH2, C6H13NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2.

Gọi CT chung của 3 amin là .

mHCl = mmuối − m3amin = 31,68 − 20 = 11,68 (g).

nHCl = = 0,32 (mol).

M3amin = = 62,5 14 + 17 = 62,5   = 3,25.

Vậy n1 < n2 < n3 và n1 < 3,25 < n3.

Mà số mol 3 amin theo thứ tự phân tử khối tăng dần có tỉ lệ: 1 : 10 : 5

= 3,25 n1 + 10n2 + 5n3 = 52.

Biện luận:

Vậy n1 = 2; n2 = 3; n3 = 4 thỏa mãn.

CTPT 3 amin là: C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.