Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là:

A.

11,16 (gam).

B.

13,95 (gam).

C.

16,2 (gam).

D.

21,6 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13,95 (gam).

Phản ứng: C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl.

nanilin pư = nmuối = = 0,12 (mol).

Do H = 80% manilin dùng = .manilin pư = .0,12.983 = 13,95 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.