Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X đơn chức bằng lượng không khí vừa đủ thu được 8,96 lít CO2; 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2. Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, số đồng phân cấu tạo của X là:

A.

2.

B.

4.

C.

8.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2.

 = 0,7 (mol)  nH = 1,4 (mol);  = 0,4 (mol)  nC = 0,4 (mol)

 =  0,75 (mol)  (không khí) = 3 (mol)

 (do amin tạo ra) = − 3 = 0,1 (mol)  nN(amin) = 0,2 (mol).

nC : nH : nN = 0,4 : 1,4 : 0,2 = 2 : 7 : 1.

Vì X đơn chức  Công thức phân tử C2H7N.

X có hai đồng phân cấu tạo : C2H5NH2 và CH3-NH-CH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.