Nếu sau đột biến gen có chiều dài, số lượng từng loại nuclêôtit, số liên kết hiđrô đến không đổi nhưng cấu trúc prôtêin lại thay đổi thì dạng đột biến là

A.

Đảo vị trí các cặp nuclêôtit.

B.

Thay thế các cặp nuclêôtit.

C.

Mất hay thêm các cặp nuclêôtit.

D.

Đảo vị trí hoặc thay thế các cặp nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đảo vị trí các cặp nuclêôtit.

Khi đảo vị trí các cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô, chiều dài gen, số lượng từng loại nuclêôtit không đổi nhưng thay đổi cấu trúc prôtêin.

Nếu thay thế các cặp nuclêôtit thì số lượng từng loại nuclêôtit, số liên kết hiđrô thay đổi và thay đổi cấu trúc prôtêin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.