** Một phân tử mARN có số ribônuclêôtit loại A = 3000 chiếm 20% số ribônuclêôtit của phân tử.

Số nuclêôtit của gen đã tổng hợp nên mARN đó là

A.

15000.

B.

30000.

C.

3000.

D.

150000.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

30000.

Ta có A = 20%rNu

 Số ribô nuclêôtit của phân tử mARN: rNu= = 15000.

 Số nuclêôtit của gen là: Nu = 15000 x 2 = 30000 (nuclêôlit)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.