Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Giá trị của điện trở, cảm kháng và dung kháng tuân theo biểu thức R = 2ZL = 3ZC. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua các phần tử trong mạch?

A.

IR = IL = IC.

B.

IR = 2IL = 3IC.

C.

.

D.

3IR = 2IL = IC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

IR = IL = IC.

Vì các phần tử trong mạch mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua chúng là như nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.