Cho hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch FeSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X và dung dịch Y. Thành phần của X, Y phù hợp với thí nghiệm là:

A.

X: Al, Mg, Fe;   Y: Al3+, .

B.

X: Mg, Fe;   Y: Al3+, .

C.

X: Mg, Fe;   Y: Al3+, Mg2+, .

D.

X: Fe;    Y: Al3+, Mg2+, Fe2+, .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có 5 trường hợp có thể xảy ra là

1, Mg dư, Al chưa phản ứng, Fe SO4 hết => Y có  Mg2+ , SO42-  , X có Mg, Al, Fe

2, Mg phản ứng hết, Al chưa phản ứng Fe SO4 hết  => Y có Mg2+, SO42- , X có Al , Fe

3, Mg phản ứng hết, Al có phản ứng nhưng còn dư FeSO4 hết  => Y có Mg2+, Al3+ , SO42-  , X có Al, Fe

4, Mg phản ứng hết, Al phản ứng hết , Fe SO4 hết   => Y có Mg2+, Al3= , SO42- , X có Fe

5, , Mg phản ứng hết, Al phản ứng hết , Fe SO4 dư => Y có Mg2+, Al3+, Fe2+ , SO42-   , X có Fe

So sánh với các đáp án thì chỉ có đáp án X: Fe;    Y: Al3+, Mg2+, Fe2+, là phù hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...