Gọi M là điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa. Biết gia tốc tại A và B lần lượt là -3cm/s2 và 6cm/s2 đồng thời chiều dài đoạn AM gấp đôi chiều dài đoạn BM. Tính gia tốc tại M.

A.

3 cm/s2

B.

2 cm/s2

C.

1 cm/s2

D.

4 cm/s2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Áp dụng công thức a = -ω2x cho các điểm A, B , M và lưu ý AM = 2MB nên:
xM - xA = 2(xB - xM) ⇒ xMxA + 2xB3  -ω2xM = -ω2xA - 2ω2xB3
⇒ aMaA + 2aB3 = 3 (cm/s2)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.