Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 2 rad/s và biên độ A = 4 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 2 cm đến vị trí có gia tốc a = –8 (cm/s2) là:

A.

2,4 (s).

B.

24 (s).

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.                                                                                                

Ta có a = –ω2 x = – (cm).

Vậy ta xác định khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ x1 = 2 cm đến vị trí li độ x2 = 2 (cm). Biểu diễn dao động điều hòa bằng một vectơ quay như hình bên. Ta thấy chất điểm đi từ vị trí có li độ x1 = 2 cm đến vị trí li độ x2 = 2 (cm) thì vectơ quay được một góc α = α– α1, trong đó: sinα1 =  =  =   α 

sina2 =    α2  α = α2 – α1 –  = 

Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = 2 cm đến vị trí có li độ x2 = 2 (cm) là: t = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.