Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa:

A.

Tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kì dao động.

B.

Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.

C.

Bằng thế năng của vật ở vị trí biên.

D.

Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.

Phải là Tỉ lệ thuận với "bình phương" biên độ dao động.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.