Chọn câu trả lời đúng. Tính x, y trên hình bên, trong đó AB // CD // EF // GH.

A.

x = 6 cm; y = 10 cm

B.

x = 6 cm; y = 12 cm

C.

x = 5 cm; y = 10 cm

D.

x = 7 cm; y = 14 cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.