Liên xô trở thành thành trì của cách mạng thế giới trong thời gian nào ?

A.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1970 

B.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1980

C.

Từ năm 1945 dến những năm 1990

D.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1991

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1970 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.