Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A.

15 đến 18/12/1985

B.

10 đến 18/12/1986

C.

15 đến 18/12/1986

D.

20 đến 25/12/1986

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

15 đến 18/12/1986

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.