Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và thế lực phản động tay sai?

A.

Đại địa chủ.

B.

Tiểu địa chủ.

C.

Tiểu và trung địa chủ.

D.

Trung và đại địa chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiểu và trung địa chủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.