Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?

A.

Độc lập và tự do, dân chủ.

B.

Tự do, dân chủ.

C.

Độc lập và tự do.

D.

Độc lập và dân chủ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Độc lập và tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.