Tính lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết lượng dung dịch chứa 15,2 gam FeSO4 (có H2SO4 loãng làm môi trường)?

A.

4,5 gam.

B.

4,9 gam.

C.

9,8 gam.

D.

14,7 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,9 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.