Cho 0,2 mol Mg vào dung dịch HNO3 loãng có dư tạo khí N2O. Số mol HNO3 đã bị khử là:

A.

0,5.

B.

1.

C.

0,1.

D.

0,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,1.

Mg  Mg2+ + 2e

0,2                0,4 (mol)

2N+5 + 8e  2N+1

0,1      0,4 (mol)

 bị khử = nN+5 = 0,1 (mol).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.