Một gen không phân mảnh có 72 chu kì, có A = 15% tổng số nuclêôtit, phân tử mARN do gen trên tổng hợp có U = 36 ribônuclêôtit và X = 30% số ribônuclêôtit của mạch.

Số lượng các các loại ribônuclêôtit A, U, G, X trên mARN lần lượt là

A.

216, 288, 36 và 180

B.

216, 36, 288 và 180

C.

180, 36, 288 và 216

D.

180, 288, 36 và 216

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

180, 36, 288 và 216

N = 72 x 20 = 1440 (Nu)

A =  T = 1440 x 15% = 216 (Nu);  G = X = 1440 x 35% = 504 (Nu)

A = A1+ A2 = A1 + T1 = Um + Am =216

Um = 36 ⇒ Am = 216 - 36 = 180

G= G1+G2=G1+X1 = Xm+ Gm =504

Xm = 720 x 30% = 216 ⇒ Gm = 504 - 216 = 288 (RiNu)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.