** Gen có 72 chu kỳ xoắn, số liên kết hiđrô trong khoảng (1900 - 2000). Tích tỉ lệ hai loại nuclêôtit không bổ sung bằng 5,25%. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1942. Nếu đột biến làm giảm chiều dài gen và giảm 10 axit amin trong cấu trúc prôtêin. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A.

Đột biến làm mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T trong gen.

B.

Đột biến làm mất 1 cặp nuclêôtit và codon tại vị trí này trở thành mã kết thúc.

C.

Khi gen đột biến tái sinh, nhu cầu nuclêôtit tự do loại T không đổi.

D.

Đột biến làm mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T tại mã thứ 2 tính ngược từ mã kết thúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi gen đột biến tái sinh, nhu cầu nuclêôtit tự do loại T không đổi.

Gen đột biến ngắn lại và giảm xuống 2 liên kết hiđrô nên đột biến thuộc dạng giảm 1 cặp nuclêôtit loại A - T, do vậy khi gen đột biến tái sinh nhu cầu nuclêôtit loại A - T phải giảm xuống 1 cặp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.