Một loại bệnh gây chết khi cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn về gen gây bệnh. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

Chỉ có các cá thể đồng hợp trội sống sót và sinh sản.

B.

Vì các cá thể đồng hợp lặn bị chết nên alen lặn gây bệnh sẽ mất đi khỏi quần thể.

C.

Các cá thể dị hợp có thể sống sót và truyền alen lặn cho đời sau.

D.

Các cá thể đồng hợp trội thích nghi hơn các cá thể dị hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các cá thể dị hợp có thể sống sót và truyền alen lặn cho đời sau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...