Một prôtêin bình thường có khoảng 400 axit amin. Prôtêin đó bị biến đổi: một axit amin thứ 350 bị thay thế bằng một axit amin mới. Dạng biến đổi gen có thể dẫn đến biến đổi trên là

A.

thay thế hoặc đảo vị trí một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

B.

đảo vị trí hoặc thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

C.

mất nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350.

D.

thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thay thế hoặc đảo vị trí một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.