Nội dung nào sau đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 6?

A.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu

B.

Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất

C.

Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền

D.

Nhật là kẻ thù chủ yếu

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhật là kẻ thù chủ yếu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.