Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là ai?

A.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng

B.

Bọn đế quốc và phát xít

C.

Bọn thực dân phong kiến 

D.

Bọn phát xít Nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bọn đế quốc và phát xít

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.