Tính triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện ở nội dung

A.

Phong trào đã sử dụng đấu tranh vũ trang và giành được chính quyền ở một số huyện của Nghệ An-Hà Tĩnh

B.

Phong trào có sự liên minh công-nông

C.

Nhiệm vụ,mục tiêu của phong trào là đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến

D.

Tất cả các đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.