Đến năm 1952 phong trào bình dân học vụ đã giúp cho bao nhiêu người thoát nạn mù chữ?

A.

335.946 người.

B.

1,4 triệu người

C.

4,1 triệu người.

D.

14 triệu người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

14 triệu người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.