Phương châm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là

A.

trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ quôc tế

B.

trường kì, toàn dân, toàn diện

C.

toàn dân, toàn diện.

D.

tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ quôc tế

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.