Việc ký hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp chứng tỏ:

A.

Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta

B.

Sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta

C.

Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao

D.

Sự suy yếu của lực lượng cách mạng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.