Hội nghị TW lần 6 (tháng 11/1939) đã xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là gì?

A.

Đánh đổ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày

B.

Củng cố và xây dựng Đảng thật vững mạnh

C.

Củng cố và xây dựng Mặt trận, đoàn kết toàn dân

D.

Đánh đổ Đế quốc và tay sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đánh đổ Đế quốc và tay sai

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.