Công tác mặt trận được xây dựng thời kỳ cách mạng 1930­ 1931 gọi tên là gì?

A.

Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

C.

Hội Đồng minh phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hội Đồng minh phản đế Đông Dương

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.