Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

creature           creative             cream               cease

A.

creature           

B.

creative             

C.

cream              

D.

 cease

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

creative 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.